afscheidsspeech Gerbert Priem gemeenteraad

gerbert_webvrijdag 14 februari 2020 22:04

13 februari 2020

Geachte voorzitter, geachte leden van de gemeenteraad. De warme woorden laten onverlet dat het wel onwerkelijk voelt om
vanavond voor het laatst als wethouder het woord tot u te richten. De afgelopen weken was mijn agenda nog boordevol en tot op de dag van vandaag ben ik bezig geweest om mijn dossiers zo goed mogelijk over te dragen.

Dat zijn er nogal wat: • Ik noem de grootschalige energie opwekking, de RES en de warmtevisie in wording. Met elkaar hebben wij afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat is een enorme uitdaging! • Ik noem de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg en het Meerjarenplan Samenleving. Hoe houden wij onze voorzieningen niet alleen nu maar ook in de toekomst in stand, ‘én ook betaalbaar? Met elkaar hebben wij op het vlak van Jeugdzorg en WMO grote en - naar ik denk – goede stappen gezet. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal klaar is en wij er voor 100% grip op hebben. Bepaald niet, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend! En niet vergeten de omgekeerde verordening: de verordening voor het sociaal domein die het licht zag naar aanleiding van een raadsbreed aangenomen motie, maar bij de raadsbehandeling toch nog te veel vragen opriep om vast te stellen. • Dan de sport: de open clubsubsidies en het groot onderhoud van de sportvelden. Vooral dat laatste onderwerp is een dossier dat al

2 maar door loopt en bijkans vraagt om een uithoudingsvermogen van een marathonloper. • De Henslare, ruimte om te ondernemen is een super belangrijk thema voor de lokale bedrijvigheid. Stuk voor stuk onderwerpen, die er echt toe doen. Die er echt te doen omdat het onderwerpen zijn van en voor onze inwoners en daarmee de essentie van het politiek bestuur raken. Want voor de inwoners; voor Putters en Puttenaren doe je het immers, ongeacht of je rechtstreeks of indirect gekozen bent!

3 Beste raadsleden, Over deze en andere onderwerpen waren we het soms eens, maar verschilden wij ook geregeld van mening in deze zaal. Daar is niks mis mee. Dat is inherent aan de politiek. Maar alle verschillen van mening ten spijt, heb ik altijd een verbondenheid met alle 19 leden van uw gemeenteraad gevoeld. En hetzelfde geldt voor de leden van het college van B en W. Ieder op onze eigen manier, maar zeker ook samen, staan wij pal voor de belangen van onze inwoners in het algemeen en die van onze meest kwetsbare inwoners in het bijzonder. Ik vond het een voorrecht om onderdeel van het gemeentebestuur van Putten uit te maken. Ik ben daar dankbaar voor. Als wethouder sta je vaak alleen, maar ik heb mij altijd bijzonder gesteund gevoeld door de fractievoorzitter Lubbert van den Heuvel. Meerdere keren per week waren er contacten waarin gedeeld kon worden, geluisterd werd en adviezen werden gegeven. Een bijzonder woord van dank wil ik daarbij richten aan de managers en ambtenaren van onze gemeente. Ik ben in de afgelopen 2,5 jaar niet alleen zeer deskundig maar ook buitengewoon loyaal ondersteund. Dank voor jullie inzet!

4 Dames en heren, De gedachte om binnenkort als ambteloos burger door de straten van onze mooie gemeente te wandelen voelt, zoals gezegd, onwerkelijk aan. Het moet allemaal nog indalen, al waren er ook de afgelopen periode al heel wat momenten van reflectie. Al wandelend door het bos vermenigvuldigden mijn gedachten. Heb ik op dinsdag 21 januari, de dag waarop ik mijn ontslag aanbood, wel de juiste keuze gemaakt? Het antwoord is rationeel “ja”. Ik sta in dit mooie ambt van wethouder onvoldoende in mijn kracht. En als je dat vindt, moet je stoppen. Inwoners hebben recht op een bestuurder die voor de volle 100% goed op zijn plek zit. En natuurlijk heb ik al wandelend door de bossen van Putten ook naar oorzaken gezocht en mijzelf veel zaken afgevraagd. Zonder dat als excuus te gebruiken denk ik dat de enorme omvang en de complexiteit van de portefeuille, die ik binnen het college mocht bekleden, bij dit alles een rol heeft gespeeld. Zowel binnen het sociaal domein als op het gebied van duurzaamheid, economie en sport is veel te doen. Het zijn extern georiënteerde thema’s die, zo kan ik u verzekeren, veel tijd vragen.Het zijn daarbij bepaald geen onderwerpen waarbij je eens even fijn mooi weer kunt spelen als bestuurder. Het gaat om grote belangen. Je wilt er zijn voor de inwoners die het tempo van de samenleving niet kunnen bijhouden.

5 Je wilt dat de ondernemers een goede boterham in onze gemeente kunnen verdienen Je wilt energieneutraal worden. Je wilt dat sporters kunnen sporten. Dat is wel heel veel binnen één en dezelfde portefeuille en dat is – met de aantekening dat dit niet meer aan mij is – wellicht een aandachtpunt. Een andere term die al prakkiserend door mijn hoofd spookte was ruimte. Een bestuurder heeft ruimte en een zekere mate van vrijheid nodig om zijn werk te kunnen doen. Dat vraagt om een gemeenteraad die op hoofdlijnen stuurt, kaders stelt en controleert. Tegelijkertijd heb ik ervaren dat de betrokkenheid vanuit de raad “bij individuele gevallen” en situaties de bestuurlijke speelruimte beperken. Ook ervaar ik dat het snel vragen stellen en tegelijkertijd al via de media inhoudelijk reageren in politiek Putten meer en meer zijn intrede doet. Dat is uiteraard volledig aan u en wat in onze maatschappij leeft hoort in deze raadzaal thuis. Tegelijkertijd zitten onze inwoners volgens mij niet te wachten op politici en bestuurders die doen alsof Putten gelijk aan Den Haag is. Wees zuinig op elkaar en scherp op de inhoud! 6 Voorzitter, geachte leden van de raad Ik rond af. Ik heb u de afgelopen minuten deelgenoot gemaakt van mijn gedachten en gevoelens. Eén gevoel overheerst. En dat is een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar dat ik het ambt van wethouder gedurende 2,5 jaar heb mogen bekleden. Dit heb ik mogen doen in biddende afhankelijkheid van mijn God en Hemelse Vader. En dankbaar dat deze jaren mij zonder meer hebben verrijkt. Ik wens u allen het beste voor de toekomst en Gods onmisbare Zegen. Adieu!

Labels

« Terug