Algemeen nut beogende instelling

De Lokale ChristenUnie Putten is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw inkomen als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Algemene gegevens

Naam: ChristenUnie Putten
RSIN: 814831874
KvK-nummer: 08122121
Postadres:

ChristenUnie Putten, 
p/a heer G.E. van den Hazel
Postweg 35
3881 EB

Rekeningnummer: NL08 INGB 0007865897

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten is het doel:

De doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied.

Beleidsplan

De ChristenUnie Putten wil op plaatselijk niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad Putten.
Voor deelname aan de verkiezingen wordt een actueel verkiezingsprogramma opgesteld.

De ChristenUnie Putten is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren als lid, donateur, sympathisant of adverteerder.
De ChristenUnie Putten geeft 2 maal per jaar een magazine uit t.b.v. de leden. Ook wordt er een actuele website onderhouden en zijn wij te vinden op de diverse social media. Minimaal 1 keer per jaar houdt de ChristenUnie Putten een ledenvergadering.

Inkomsten, beheer em besteding vermogen

De ChristenUnie Putten heeft een aantal belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Aandeel contributies
  2. Giften
  3. Gemeentelijke subsidie
  4. Advertentie inkomsten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur (in het bijzonder door de penningmeester).
Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks wordt gespaard voor het verkiezingsfonds.
Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten/uitgaven opgesteld alsmede een financieel verslag.
Zie verder het financieel verslag zoals opgenomen onder het hoofdstuk "Financiële verantwoording".

Samenstelling bestuur, functies en beloning 

Het bestuur is als volgt samengesteld t.w.:

Naam Functie
De heer P.E. Brink Voorzitter
De heer G.E. van den Hazel Secretaris/ Penningmeester
De heer G. Kroes Algemeen adjunct

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. Overige medewerkers zijn niet in dienstbetrekking.

Actueel verslag 2022

Er waren de reguliere werkzaamheden zoals bestuursvergaderingen, overleg met wethouder en fractie alsmede het tweemaal uitbrengen van ons ChristenUnie Magazine. In het bijzonder waren er activiteiten voor de lokale verkiezingen. 

Wij zijn dank verschuldigd aan een ieder die, op welke wijze dan ook, hieraan een bijdrage heeft geleverd

Financiële verantwoording

BALANS

  31-dec-22 31-dec-21
ACTIVA 
Vorderingen € - € 1.450
Geldmiddelen € 9.261 € 13.926
 
€ 9.261

€ 15.376
PASSIVA 
Eigen vermogen € 4.805 € 6.316
Verkiezingsfonds   € 540 € 5.035
Schulden € 3.916 € 4.007
 
€ 9.261

€ 15.376
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2022
  Realisatie
2021
Baten
Contributies € 2.072 € 1.936
Advertenties CU-Nieuws € 1.450 € 600
Giften leden € 25 € 0
Giften leden tbv verkiezingsfonds € 87 € 0
Bijdrage wethouder/fractieleden en gemeente Putten € 1.638 € 1.255
Rente € 0 € 0
Onttrekking berkiezingsfonds € 6.513 € 1.603

Totaal Baten

€ 11.786
 
€ 5.394
Lasten
Ledenvergaderingen € 158 € 0
Kosten fractieleden incl. mutatie saldo fractie € 1.728 € 1.255
Bestuurskosten en bankkosten € 853 € 177
Druk- en overige kosten nieuwsblad

€ 627

€ 635
Lokale PR activiteiten € 0 € 0
Kosten verkiezingen € 6.513 € 1.603
Dotatie verkiezingsfonds € 2.000 € 2.000

Totaal Lasten

€ 11.879
 
€ 4.527
Saldo overschot/tekort   - € 93
    - € 277
Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4.500

Geen.

Financieel verslag op basis van WFPP