Algemeen nut beogende instelling

Statutaire naam: ChristenUnie Putten
RSIN: 814831874
KvK-nummer: 08122121
IBAN bankrekening: NL08INGB0007865897

Giften zijn welkom op bovenstaand rekening nummer.
Voor meer informatie over belastingvoordeel bij giften klik hier >>

Post- en bezoekadres

p/a A. van de Ridder-Verweij (secreatris)
Waterweg 47
3882 RA  PUTTEN

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten is het doel: 

De doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie Putten wil op plaatselijk niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad Putten. Voor deelname aan de verkiezingen wordt een actueel verkiezingsprogramma opgesteld.

De ChristenUnie Putten is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren, van lid, donateur, sympathisant of adverteerder.

De ChristenUnie Putten geeft 4 maal per jaar een mededelingenblad uit t.b.v. de leden. Ook wordt er een actuele website onderhouden en zijn wij te vinden op de diverse social media. Twee keer per jaar houdt de ChristenUnie Putten een ledenvergadering.

De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft vier belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. Giften
  3. Gemeentelijke subsidie
  4. Advertentie inkomsten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur (in het bijzonder door de penningmeester).

Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks wordt gespaard voor het verkiezingsfonds. Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten/uitgaven opgesteld alsmede een financieel verslag. Zie verder het financieel verslag zoals opgenomen onder het hoofdstuk "Financiële verantwoording".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en beloning

De heer J van Keulen, Voorzitter
Mevrouw A. van de Ridder-Verweij, Secretaris
De heer P. van der Leeden, Penningmeester
Vacature, Propaganda
Vacature, Algemeen adjunct

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. Overige medewerkers zijn niet in dienstbetrekking.

Actueel verslag 2016

Het jaar 2016 stond in het teken van de 2e Kamerverkiezingen, waar wij als plaatselijke partij een bijdrage aan hebben geleverd.
Door omstandigheden is in het jaar 2016 slechts 1 ledenvergadering gehouden. In deze ledenvergadering werd door de wethouder als de fractie de plaatselijke politiek toegelicht alsmede de samenwerking met de coalitie.
Uiteraard liepen de reguliere werkzaamheden ook door, zoals bestuursvergaderingen, overleg met wethouder en fractie alsmede het 4 maal uitbrengen van ons ChristenUnie Nieuwsblad.
Wij zijn dank verschuldigd aan een ieder die, op welke wijze dan ook, een bijdrage heeft geleverd.

Financiële verantwoording

BALANS

  31-dec-16 31-dec-15 
ACTIVA   
Vorderingen € 2.029 € 2.242
Geldmiddelen € 10.259 € 6.404
 
€ 12.288

€ 8.646
PASSIVA   
Eigen vermogen € 4.112 € 3.094
Verkiezingsfonds 2018  € 5.776 € 3.833
Schulden € 2.400 € 1.718
 
€ 12.288

€ 8.646
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroot
2016
Realisatie
2016
Realisatie
2015
Baten
Contributies € 1.700 € 1.749 € 1.787
Advertenties CU-Nieuws € 1.800 € 1.980 € 2.034
Giften leden € 100 € 174 € 253
Bijdrage wethouder/fractieleden en gemeente Putten € 1.050 € 1.677 € 1.072
Rente € 0 € 18 € 26

Totaal Baten

€ 4.650

€ 5.598

€ 5.172
Lasten
Ledenvergaderingen € 450 € 317 € 491
Kosten fractieleden incl. mutatie saldo fractie € 1.050 € 931 € 1.072
Bestuurskosten en bankkosten € 200 € 233 € 305
Druk- en overige kosten nieuwsblad € 1.000 € 1.052 € 882
Lokale PR activiteiten € 300 € 46 € 492
Dotatie verkiezingsfonds 2018 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Totaal Lasten

€ 5.000

€ 4.578

€ 5.241
Saldo overschot/tekort - € 350
€ 1.020 - € 69Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4.500

Geen.

Financieel verslag op basis van WFPP