Algemeen nut beogende instelling

De Lokale ChristenUnie Putten is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw inkomen als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Algemene gegevens

Naam: ChristenUnie Putten
RSIN: 814831874
KvK-nummer: 08122121
Postadres:

ChristenUnie Putten, 
p/a heer Gerrit Kroes
Waterweg 47
3882 RA  PUTTEN

Rekeningnummer: NL08 INGB 0007865897

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten is het doel:

De doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied.

Beleidsplan

De ChristenUnie Putten wil op plaatselijk niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad Putten.
Voor deelname aan de verkiezingen wordt een actueel verkiezingsprogramma opgesteld.

De ChristenUnie Putten is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren als lid, donateur, sympathisant of adverteerder.
De ChristenUnie Putten geeft 2 maal per jaar een magazine uit t.b.v. de leden. Ook wordt er een actuele website onderhouden en zijn wij te vinden op de diverse social media.
Minimaal 1 keer per jaar houdt de ChristenUnie Putten een ledenvergadering.

Inkomsten, beheer em besteding vermogen

De ChristenUnie Putten heeft een aantal belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Aandeel contributies
  2. Giften
  3. Gemeentelijke subsidie
  4. Advertentie inkomsten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur (in het bijzonder door de penningmeester).
Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks wordt gespaard voor het verkiezingsfonds.
Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten/uitgaven opgesteld alsmede een financieel verslag.
Zie verder het financieel verslag zoals opgenomen onder het hoofdstuk "Financiële verantwoording".

Samenstelling bestuur, functies en beloning 

Het bestuur is als volgt samengesteld t.w.:

Naam Functie
De heer A. Kleijer  Voorzitter
De heer G. Kroes Secretaris
De heer G.E. van den Hazel Penningmeester
vacature Communicatie

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. Overige medewerkers zijn niet in dienstbetrekking.

Actueel verslag 2020

Er waren de reguliere werkzaamheden zoals bestuursvergaderingen, overleg met wethouder en fractie alsmede het tweemaal uitbrengen van ons ChristenUnie Magazine.

Wij zijn dank verschuldigd aan een ieder die, op welke wijze dan ook, hieraan een bijdrage heeft geleverd

Financiële verantwoording

BALANS

  31-dec-20 31-dec-19
ACTIVA 
Vorderingen € - € 975
Geldmiddelen € 13.933 € 11.206
 
€ 13.933

€ 12.181
PASSIVA 
Eigen vermogen € 3.252 € 4.421
Verkiezingsfonds   € 6.546 € 4.656
Schulden € 4.135 € 3.104
 
€ 13.933

€ 12.181
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2020
  Realisatie
2019
Baten
Contributies € 1.882 € 1.951
Advertenties CU-Nieuws € 975 € 1.554
Giften leden € 25 € 75
Giften leden tbv verkiezingsfonds € 0 € 0
Bijdrage wethouder/fractieleden en gemeente Putten € 1.342 € 2.350
Rente € 0 € 2
Onttrekking berkiezingsfonds € 110 € 311

Totaal Baten

€ 4.333
 
€ 6.243
Lasten
Ledenvergaderingen € 0 € 320
Kosten fractieleden incl. mutatie saldo fractie € 1.342 € 2.350
Bestuurskosten en bankkosten € 153 € 180
Druk- en overige kosten nieuwsblad € 923 € 1.036
Lokale PR activiteiten € 0 € 43
Kosten verkiezingen € 110 € 311
Dotatie verkiezingsfonds € 2.000 € 1.500

Totaal Lasten

€ 4.527
 
€ 5.740
Saldo overschot/tekort   - € 194
   € 504
Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4.500

Geen.

Financieel verslag op basis van WFPP