Algemeen nut beogende instelling

De Lokale ChristenUnie Putten is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw inkomen als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Algemene gegevens

Naam: ChristenUnie Putten
RSIN: 814831874
KvK-nummer: 08122121
Postadres:

ChristenUnie Putten, 
p/a mevrouw I. van de Ridder-Verweij
Waterweg 47
3882 RA  PUTTEN

Rekeningnummer: NL08 INGB 0007865897

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten is het doel:

De doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied.

Beleidsplan

De ChristenUnie Putten wil op plaatselijk niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad Putten.
Voor deelname aan de verkiezingen wordt een actueel verkiezingsprogramma opgesteld.

De ChristenUnie Putten is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren als lid, donateur, sympathisant of adverteerder.
De ChristenUnie Putten geeft 4 maal per jaar een CU-Nieuwsblad uit t.b.v. de leden. Ook wordt er een actuele website onderhouden en zijn wij te vinden op de diverse social media.
2 keer per jaar houdt de ChristenUnie Putten een ledenvergadering.

Inkomsten, beheer em besteding vermogen

De ChristenUnie Putten heeft een aantal belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Aandeel contributies
  2. Giften
  3. Gemeentelijke subsidie
  4. Advertentie inkomsten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur (in het bijzonder door de penningmeester).
Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks wordt gespaard voor het verkiezingsfonds.
Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten/uitgaven opgesteld alsmede een financieel verslag.
Zie verder het financieel verslag zoals opgenomen onder het hoofdstuk "Financiële verantwoording".

Samenstelling bestuur, functies en beloning 

Het bestuur is als volgt samengesteld t.w.:

De heer J. van Keulen (tm 28-11-2017) Voorzitter
De heer A. Kleijer (sinds 29-11-2017) Voorzitter
Mevrouw I. van de Ridder-Verweij Secretaris
De heer P. van der Leeden Penningmeester
Vacature                 Communicatie
Vacature                 Algemeen adjunct

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. Overige medewerkers zijn niet in dienstbetrekking.

Actueel verslag 2017

Het jaar 2017 stond reeds in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, doorlopend naar het jaar 2018, waar wij als plaatselijke partij een belangrijke invulling aan hebben geleverd.
In het jaar 2017 zijn de nodige commissies als programma-, kandidaten- en PR-commissie samengesteld en hebben zij conform opdracht hun werkzaamheden uitgevoerd.
Op onze ledenvergadering d.d. 29 november 2017 zijn onze commissie-activiteiten geaccordeerd.

Uiteraard liepen de reguliere werkzaamheden ook door, zoals bestuursvergaderingen, overleg met wethouder en fractie alsmede het 4 maal uitbrengen van ons ChristenUnie Nieuwsblad.

Wij zijn dank verschuldigd aan een ieder die, op welke wijze dan ook, hieraan een bijdrage heeft geleverd

Financiële verantwoording

BALANS

  31-dec-17 31-dec-16
ACTIVA 
Vorderingen € 1.560 € 2.029
Geldmiddelen € 9.273 € 10.259
 
€ 10.833

€ 12.288
PASSIVA 
Eigen vermogen € 4.137 € 4.112
Verkiezingsfonds 
PR Campagne 2018 € 5.314 € 5.776
Schulden € 1.382 € 2.400
 
€ 10.833

€ 12.288
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroot
2017
Realisatie
2017
Realisatie
2016
Baten
Contributies € 1.800 € 1.817 € 1.749
Advertenties CU-Nieuws € 1.700 € 1.754 € 1.980
Giften leden € 100 € 298 € 174
Giften leden tbv verkiezingsfonds € 0 € 125 € 0
Bijdrage wethouder/fractieleden en gemeente Putten € 2.350 € 2.350 € 1.677
Rente € 0 € 10 € 18
Onttrekking berkiezingsfonds 2018 € 0 € 2.586 € 0

Totaal Baten

€ 5.950

€ 8.940

€ 5.598
Lasten
Ledenvergaderingen € 600 € 624 € 317
Kosten fractieleden incl. mutatie saldo fractie € 2.350 € 2.350 € 931
Bestuurskosten en bankkosten € 350 € 286 € 233
Druk- en overige kosten nieuwsblad € 900 € 818 € 1.052
Lokale PR activiteiten € 150 € 127 € 46
Kosten raadsverkiezingen 2018 € 0 € 2.586 € 0
Dotatie verkiezingsfonds 2018 € 2.000 € 2.125 € 2.000

Totaal Lasten

€ 6.350

€ 8.915

€ 4.578
Saldo overschot/tekort - € 400
€ 25 € 1.020


Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4.500

Geen.

Financieel verslag op basis van WFPP