Algemeen nut beogende instelling

De Lokale ChristenUnie Putten is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw inkomen als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.

Algemene gegevens

Naam: ChristenUnie Putten
RSIN: 814831874
KvK-nummer: 08122121
Postadres:

ChristenUnie Putten, 
p/a heer G.E. van den Hazel
Postweg 35
3881 EB

Rekeningnummer: NL08 INGB 0007865897

Doelstelling

Conform artikel 2 van de statuten is het doel:

De doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied.

Beleidsplan

De ChristenUnie Putten wil op plaatselijk niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe actief deel aan de verkiezingen van de gemeenteraad Putten.
Voor deelname aan de verkiezingen wordt een actueel verkiezingsprogramma opgesteld.

De ChristenUnie Putten is altijd op zoek naar mensen die mee willen helpen de idealen van de partij uit te dragen. Dat kan op verschillende manieren als lid, donateur, sympathisant of adverteerder.
De ChristenUnie Putten geeft 2 maal per jaar een magazine uit t.b.v. de leden. Ook wordt er een actuele website onderhouden en zijn wij te vinden op de diverse social media.
Minimaal 1 keer per jaar houdt de ChristenUnie Putten een ledenvergadering.

Inkomsten, beheer em besteding vermogen

De ChristenUnie Putten heeft een aantal belangrijke inkomstenbronnen:

  1. Aandeel contributies
  2. Giften
  3. Gemeentelijke subsidie
  4. Advertentie inkomsten

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur (in het bijzonder door de penningmeester).
Er is geen winstoogmerk, zij het dat er jaarlijks wordt gespaard voor het verkiezingsfonds.
Jaarlijks wordt een begroting van inkomsten/uitgaven opgesteld alsmede een financieel verslag.
Zie verder het financieel verslag zoals opgenomen onder het hoofdstuk "Financiële verantwoording".

Samenstelling bestuur, functies en beloning 

Het bestuur is als volgt samengesteld t.w.:

Naam Functie
De heer P.E. Brink Voorzitter
Vacature Secretaris
De heer G.E. van den Hazel Penningmeester

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. Overige medewerkers zijn niet in dienstbetrekking.

Actueel verslag 2021

Er waren de reguliere werkzaamheden zoals bestuursvergaderingen, overleg met wethouder en fractie alsmede het tweemaal uitbrengen van ons ChristenUnie Magazine. Programma voor de verkiezingen zijn geschreven, kandidatenlijst opgesteld en eind 2021 is de campagne opgestart.

Wij zijn dank verschuldigd aan een ieder die, op welke wijze dan ook, hieraan een bijdrage heeft geleverd

Financiële verantwoording

BALANS

  31-dec-21 31-dec-20
ACTIVA 
Vorderingen € 1.450 € 975
Geldmiddelen € 13.926 € 11.206
 
€ 15.376

€ 12.181
PASSIVA 
Eigen vermogen € 6.316 € 4.421
Verkiezingsfonds   € 5.053 € 4.656
Schulden € 4.007 € 3.104
 
€ 15.376

€ 12.181
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021
  Realisatie
2020
Baten
Contributies € 1.936 € 1.882
Advertenties CU-Nieuws € 600 € 975
Giften leden € 0 € 25
Giften leden tbv verkiezingsfonds € 0 € 0
Bijdrage wethouder/fractieleden en gemeente Putten € 1.255 € 1.342
Rente € 0 € 0
Onttrekking berkiezingsfonds € 1.603 € 110

Totaal Baten

€ 5.394
 
€ 4.333
Lasten
Ledenvergaderingen € 0 € 0
Kosten fractieleden incl. mutatie saldo fractie € 1.255 € 1.342
Bestuurskosten en bankkosten € 177 € 153
Druk- en overige kosten nieuwsblad

€ 635

€ 923
Lokale PR activiteiten € 0 € 0
Kosten verkiezingen € 1.603 € 110
Dotatie verkiezingsfonds € 2.000 € 2.000

Totaal Lasten

€ 4.527
 
€ 4.527
Saldo overschot/tekort   - € 277
    - € 194
Gedeelte in verband met giftenreglement:

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > € 4.500

Geen.

Financieel verslag op basis van WFPP