Bidden voor onze gemeente en ons dorp

Bidden voor onze gemeente en ons dorp

De ChristenUnie ziet het als haar missie te streven naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. In haar beginselverklaring geeft de ChristenUnie aan dat zij zich wil laten leiden door wat de Heer van mensen vraagt: ‘Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’ (Micha 6:8). Dit is de missie van de ChristenUnie. Dit is het kader waarin we ons werk doen, in afhankelijkheid van Hem, toegewijd aan Hem. Bidden is hierbij onmisbaar. Bidden opent deuren die gesloten leken, verzacht harde harten, verbindt mensen onderling en helpt ons af te stemmen op Gods wil voor onze gemeente.

Als lokale ChristenUnie staan we in een brede beweging van mensen en organisaties die bidden voor de overheid, ons land, onze gemeente, voor kerk en samenleving. Het gebed leert ons ook steeds opnieuw dat wij afhankelijk zijn van Hem!

Via deze pagina willen wij een aantal handreikingen doen met gebedspunten. Enkele punten zijn algemeen van aard en andere punten zijn meer specifiek en daarmee soms ook tijdsgebonden en zullen van tijd tot tijd vernieuwd worden.

We hopen dat u deze punten wilt meenemen in uw persoonlijk gebed, gebed tijdens de eredienst en/of gebedsgroep.

Gebedspunten

Gebedspunten (algemeen)

 1. We danken allereerst dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. 
 2. We bidden om saamhorigheid, dat we van elkaar leren, dat de Heer ons een open toekomst geeft.
 3. We bidden voor de politiek in het algemeen: burgemeester, wethouders en raadsleden, maar ook voor ambtelijke ondersteuning, beleidsmedewerkers en allen die in dienst zijn van de gemeente Putten en daarmee de gemeenschap.
 4. We bidden om de wijsheid die alle verstand te boven gaat, voor elke partij die werkt aan de toekomst.
 5. We bidden voor een goede besluitvorming, dat deze tot heil zal zijn van de inwoners van onze gemeente en tot eer van God.
 6. We bidden voor hen die werkzaam zijn in de publieke sector. Denk hierbij aan brandweer, politie, onderwijzend personeel, mensen in de zorg en de rechterlijke macht.
 7. We bidden voor hen die alleen zijn (jong en oud); dat zij niet eenzaam zijn maar zich geliefd en gekend mogen weten.
 8. We bidden voor gezinnen en relaties. Dat het plekken mogen zijn van liefde en trouw waar kinderen (als die er zijn) mogen opgroeien in een veilige en vertrouwde omgeving.
 9. We bidden dat de mensen in ons dorp onze God (beter) mogen leren kennen.

Gebedspunten (specifiek)

 1. We bidden voor de agrariërs. Er komt veel op hen af, er is veel onduidelijk en er zijn tal van emoties.  
 2. We bidden voor de situatie in Oekraïne. Dat de God van de vrede over hen wilt ontfermen en allen bij wilt staan in deze zware omstandigheden. Bid dat er uitkomst mag komen en wanneer er een beroep komt op onze gemeente dat wij kunnen helpen.
 3. We bidden voor de jongeren ons dorp. Door alle coronamaatregelen hebben zij het geregeld zwaar te verduren gehad en voelen velen zich eenzaam. Bid dat zij hun toevlucht niet zoeken in verslavingen of negatieve afleiding, maar dat zij mensen om zich heen hebben die naar hen luisteren en naar hen omzien.
 4. We bidden voor ondernemers in ons dorp, in het bijzonder voor hen die door alle maatregelen in een moeilijke en onzekere situatie hebben gezeten en nu nog zitten.
 5. We bidden voor de kerk(en) in ons dorp. We bidden voor een goede onderlinge verstandhouding tussen verschillende kerken, dat zij zullen zoeken naar verbinding en dat ze eenheid in verscheidenheid kunnen uitstralen naar het dorp. We bidden ook dat mensen de weg naar de fysieke kerkdienst weer weten te vinden.
 6. We bidden voor (arbeids-)migranten in ons dorp. Ze zijn ver van huis, vaak ver weg van hun familie en voelen zich geregeld niet welkom. We bidden dat zij de liefde Christus mogen ervaren en zich welkom en geliefd mogen voelen.
 7. Wilt u bidden voor onderwerpen waarvan u weet dat ze spelen in uw dorp?