start

nieuws

Buurtbemiddeling ook in Putten

buurtzaterdag 20 januari 2018 14:23 Ook in Putten komt het voor dat buurtbewoners moeilijk of helemaal niet uit een conflict kunnen komen. Daarom heeft de ChristenUnie fractie al eerder vragen gesteld over buurtbemiddeling. lees verder

Eigen bijdrage WMO verlaagd

wmogeldmaandag 11 december 2017 13:53 Op voorstel van Wij Putten, SGP en ChristenUnie heeft de gemeenteraad op donderdag 7 december jl. in meerderheid besloten om de eigen bijdrage WMO (exclusief beschermd wonen) voor Puttense inwoners per 1 januari 2018 fors te verlagen. Dat betekent dat in 2018 niemand meer betaalt dan € 17,50 per vier weken voor WMO-zorg. lees verder

Ledenvergadering stelt verkiezingsprogramma vast

kandidaten GR2018vrijdag 01 december 2017 10:39 De afgelopen donderdagavond hadden de leden van ChristenUnie Putten het druk. Op de agenda van de ledenvergadering stond de voorzitterswisseling, de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 en het verkiezingsprogramma. Een goede opkomst liet zien dat de leden zich bij al deze punten ook betrokken voelden. lees verder

Antwoorden van college over fipronil-affaire

maandag 21 augustus 2017 16:42 De fractie van de ChristenUnie heeft vorige week vragen gesteld aan het college over de fipronil-affaire. De fractie was bezorgd over de gevolgen van de affaire voor de gezinnen en de bedrijven lees verder

ChristenUnie: Gemeente Putten moet getroffen pluimveehouders ondersteunen

eierendinsdag 08 augustus 2017 22:00 De ChristenUnie Putten wil dat, pluimveehouders op korte termijn een financiële tegemoetkoming moeten kunnen ontvangen voor de schade die is geleden als gevolg van de besmetting van eieren met het verboden middel Fipronil. lees verder

Het subsidiebeleid van de ChristenUnie

zaterdag 08 juli 2017 17:44 Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een herziening van het subsidiebeleid. De fractie van de ChristenUnie is daarin duidelijk geweest over de belangen van de sportvereniging en de belangen van de gemeente.
Het doel van deze veranderingen is niet: bezuinigen. De gemeente stelt juist extra geld beschikbaar. Het doel is vooral, dat er meer gebeurt en dat de sportverenigingen zelf daarvoor meer verantwoordelijkheid gaan dragen. Daarom wordt de subsidie voortaan niet meer automatisch verstrekt, maar alleen gegeven voor de maatschappelijke activiteiten die zo’n vereniging organiseert. lees verder

Kadernota 2018 – 2022 Putten – bijdrage fractie ChristenUnie

lubbertzaterdag 17 juni 2017 10:02 Voorzitter,
Mijmeren en terugblikken. Tijdens de voorbereiding van mijn bijdrage voor de kadernota 2018, gaan mijn gedachten onwillekeurig terug naar 7 jaar geleden. Juni 2010 de kadernota voor 2011 , voor mij de eerste kadernota
Ik heb mijn bijdrage voor de behandeling van die kadernota er nog eens doorgelezen
Het valt mij op dat de term ‘SAMEN’ in die bijdrage met regelmaat wordt gebruikt. In die bijdrage gaat het ook over financiële uitdagingen, we zitten op dat moment midden in een crisis, er is veel onzekerheid. lees verder

Een congres over de jeugd

imagesdinsdag 11 april 2017 16:51 Hoe gaat het eigenlijk met de zorg voor de jeugd in Putten? We kunnen wel roepen dat alles goed geregeld is, maar is dat werkelijk zo? Dus bedacht de fractie dat het wel een goed idee zou zijn om eens te kijken naar alle vormen van zorg rond onze kinderen. Je kunt ook zeggen: rond onze gezinnen. En zo werd er op 28 maart jl. hier in Putten een gezinscongres georganiseerd. Veel mensen vonden het een goed idee en verleenden van harte hun medewerking. lees verder

Renovatie gemeentehuis, luxe of noodzaak

PICT1792donderdag 19 januari 2017 12:10 De 5.9 miljoen euro voor de renovatie van het gemeentehuis maakt de tongen in het dorp wel los en begrijpelijk, 5.9 miljoen is veel geld, waarmee je veel andere dingen zou kunnen doen. Waarom gaat de ChristenUnie mee in deze plannen? Kort gezegd: omdat het hard nodig is. lees verder

Internetconsultatie Intrekken Zondagswet

arca-belldonderdag 12 mei 2016 16:44 In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel om de Zondagswet in te trekken, vindt er momenteel een internetconsultatie plaats. lees verder

Jeugdgemeenteraad 2016

IMG_0158donderdag 24 maart 2016 12:00 Ook dit jaar werd er weer een goede jeugdgemeenteraad gehouden. Vrijwel alle politieke partijen traden op als coach voor de jeugdgemeenteraadsleden. Ook de ChristenUnie-fractie was aanwezig in de personen van fractievoorzitter Lubbert van de Heuvel en Peter Brink. lees verder

Duurzaamheidslening groot succes in Putten

Duurzaamheidmaandag 21 maart 2016 11:59 In 2013 is op voorstel van ChristenUnie Putten gestart met een revolverend fonds voor duurzaamheidsleningen in hoofdzaak voor particulieren. Dit fonds is dus niet bedoeld voor bedrijven, maar wel voor inwoners en voor stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. De verordening moet nu aangepast worden door veranderingen in de regelgeving. lees verder

Help een vreemde in de straat!?

imagesWQ3XAHARdinsdag 29 september 2015 12:36 In de afgelopen periode kreeg ook de gemeente Putten de vraag of er bedden beschikbaar waren voor de tijdelijke opvang van statushouders. Of dat inderdaad nodig is, hoeven wij ons als gemeente niet af te vragen, gezien de beelden op elk journaal. Of het in Putten mogelijk is, is ook een retorische vraag: in 1995 hebben we ook ongeveer tweehonderd asielzoekers kunnen huisvesten. Dat gebeurde toen in Mooi Veluwe. Op dit moment heeft de gemeente Putten dertig bedden beschikbaar voor de opvang van deze mensen. Dertig bedden voor mensen die ooit in alle angst en wanhoop vertrokken zijn op zoek naar veiligheid, naar een beter bestaan waarin zij niet hun broeders moeten vermoorden of zelf onderdrukt worden omdat ze een ander geloof aanhangen. Dertig mensen – dat is op het nieuw te verdelen aantal van 120.000 binnen de Europese Unie 0,025%. lees verder

Fractie bezoekt de brandweer

brandweer3donderdag 28 mei 2015 11:36 De fractie van de ChristenUnie in Putten is op bezoek geweest bij de brandweer. Toen de fractie voorstelde op bezoek te komen, reageerde de brandweer enthousiast, maar ze gaven wel aan dat het een normale oefenavond zou worden. De ChristenUnie wilde niets liever dan de normale gang van zaken meemaken. lees verder

Niet links of rechts maar voor de Samenleving

Niet-naar-links-niet-naar-rechtsmaandag 09 maart 2015 07:00 Afgelopen donderdagavond gebeurde er in de Raadsvergadering, bij de behandeling van de structuurvisie Putten 2030, iets opmerkelijks. In deze visie, is nagedacht over de vraag hoe we Putten in willen richten, maw waar wonen, werken, recreëren en rijden wij de komende jaren. lees verder