'Last but not least’….

Lubbert_webdonderdag 14 november 2019 22:10

Voorzitter, ‘Last but not least’…. Deze woorden kwamen in mijn gedachten op toen ik de aanbiedingsbrief van de meerjarenbegroting 20-23 had gelezen. De laatste woorden van deze brief, de wens uitgesproken in het tenslotte bleven in mijn gedachten… (en niet alleen in die van mij las ik gisteren in de column van het PW)

Ik citeer:

“Ook nu spreken we de wens uit dat vaststelling van dit document mag leiden tot de behartiging van de belangen van onze gemeente en dat Gods Zegen op onze arbeid zal rusten”. Dat Gods Zegen op onze arbeid zal rusten…, ik ben eens in de archieven gedoken, en tot mijn verwondering constateer ik dat deze zin al vele jaren in de aanbiedingsbrief staat. Bijzonder….. jarenlang de zinsnede gelezen, en zo maar in eens blijven je ogen er op hangen… ik weet niet waarom. Wel maakt het mij dankbaar!! Dankbaar dat we in een vrij land mogen leven en vanuit onze geloofsovertuiging politiek mogen bedrijven. En nog meer dankbaar dat we in Putten een college hebben dat uitspreekt de Zegen van God nodig te hebben.

 Voorzitter, ik ben ook dankbaar dat we vandaag over een meerjarenperspectief mogen spreken in dit nieuwe gemeentehuis. Een prachtig gemeentehuis dat fungeert als huis van de democratie en dienstencentrum voor onze inwoners, het middelpunt van onze Puttense samenleving Voorzitter 2 maanden geleden vond hier op het kerkplein ‘Night of Light’ plaats. Een geweldig evenement georganiseerd door een groep enthousiaste en gepassioneerde jonge Puttenaren. Jonge Puttenaren met een passie voor God en een hart voor Putten. Van dat soorten initiatieven wordt ik stil en blij , ze maken indruk op me!! Tijdens een van de liederen klonk de tekst ‘Vul dit huis met Uw Glorie’, aan dit moment moest ik denken toen ik die laatste zin van de aanbiedingsbrief las. Dat brengt mij ook bij het verlangen van mijn fractie. Het is onze wens en bede dat in dit nieuwe gemeentehuis, bij het besturen van de gemeente de Glorie van God merkbaar mag zijn. Dat inderdaad Gods Zegen mag rusten op wat we hier doen en dat alles mag zijn tot Zijn Eer en in het belang van al onze inwoners, bedrijven en organisaties.

Voorzitter, en dan naar de inhoud van de meerjarenbegroting. In de aanbiedingsbrief komen verschillende onderwerpen aan de orde, graag wil ik met u langs de volgende thema’s lopen:

  • Woningbouw
  • Omgevingswet -
  • Duurzaamheid & klimaat

Daarnaast zal ik nog kort de stikstof problematiek aan de orde brengen. Dit punt wordt niet concreet in de begroting benoemd, maar voor onze fractie wel een te belangrijk thema om vandaag niet over te spreken.

Voorzitter ik had me voorgenomen vanavond niets over de Jeugdzorg te zeggen. Over de Jeugdzorg hebben we in de achterliggende periode al veel gesproken. Helaas ging het veelal over de financiële perikelen in Jeugdzorg. En als je op die wijze over een thema spreekt dan ga je al snel denken in de trant van lastig thema, kost veel geld, hoe gaan we dat dichten. En ja… het is belangrijk dat we nadenken over de mogelijkheden om de jeugdzorg effectief en efficiënt uit te voeren. Maar als we over jeugdzorg spreken dan gaat het wat ons betreft echt een paar tanden dieper!! Wie herinnert zich nog de foto een jaar of 4 geleden in heel veel kranten?

Een klein mannetje, Aylan Kurd, amper 3 jaar oud, rood truitje en een blauwe broek… Tijdens zijn vlucht uit Syrie kapseisde de boot waar hij op zat, hij verdronk en spoelde aan op het strand van Bodrum. Hij gaf de vluchteling een gezicht! Voor velen werd de problematiek daardoor pijnlijk helder! Een gezicht, tastbaar en concreet, een persoon!!! Zo is het wat ons betreft ook met de Jeugdzorg, het gaat hier om meer dan een moeilijk thema. Het gaat hier om onze jeugd, die jongen, dat meisje dat om welke reden dan ook vastgelopen is. Die moeten we de helpende hand bieden, heel concreet!!!

Daarom ziet onze fractie ook uit naar de behandeling van de omgekeerde verordening. Het gaat ons primair om de persoon met zijn of haar zorgvraag. Dat moeten we regelen. Dat moeten we verdraaid goed regelen!!!

Woningbouw

Dankbaar en verheugd waren we met eigen ogen te zien dat de eerste huizen op Rimpeler zijn opgeleverd. Naar wij hebben begrepen, de huurwoningen in de vrije sector. Toen ik 2 weken geleden een keer over Rimpeler fietste viel mij op dat er van de 20 opgeleverde woningen nog 7 te huur stonden. Inmiddels zijn deze woningen onder optie verhuurd. De 7 te huur biljetten maakten mij nieuwsgierig en ik ben eens in de huurprijzen en de voorwaarden gedoken. Eerlijk gezegd ben ik geschrokken!!! Huurprijzen in een bandbreedte van €1.030 - €1.125 en de voorwaarde dat een huurder bruto minimaal 4 keer de huurprijs verdient. Is dit bouwen naar behoefte, is dit voorzien in een woningbehoefte van onze Puttenaren… Toen ik dit op mij in liet werken bekroop mij de gedachte: hebben we dit als raad wel goed gedaan, en wat kunnen we hier van leren voor nieuwe woningbouwplannen. Is het college met de fractie van de ChristenUnie van mening dat dit anders had gekund en naar de toekomst anders moet met het oog op het belang van onze burgers, of hebben we dit ‘gewoon’ goed gedaan. En laat helder zijn… als we hier iets niet goed hebben gedaan, dan steekt wat de fractie van de ChristenUnie betreft de gemeenteraad de hand ook in eigen boezem!  

Omgevingswet - GREENFIELD PUTTEN-ZUID

Voorzitter, ik blijf nog even bij de woningbouw en leg een bruggetje naar de omgevingswet… Het vanaf de grond, vanuit het niets, opbouwen van een nieuwe operatie. Zo’n ontwikkeling wordt figuurlijk “greenfield” genoemd. Als we in Putten een rondje Hooiweg - Beitelweg – Nijkerkerstraat – Van Geenstraat - Roosendaalseweg fietsen, dan zien we ook letterlijk een greenfield die we “Putten-Zuid” noemen. Putten-Zuid is een ontwikkellocatie bij uitstek. We zeggen bewust ontwikkellocatie en niet woningbouwlocatie. In onze visie werken we namelijk aan integrale gebiedsontwikkeling, waarin “wonen” slechts een onderdeel is. Dus niet “Bouwen, bouwen, bouwen”, maar “Bouwen voor elkaar”! Met integrale gebiedsontwikkeling kunnen we op buurtniveau verschillende accenten leggen en zorgen voor een passend totaalpakket aan voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, scholen, speeltuinen, parkeerplaatsen, bedrijvigheid en groen.

Op deze manier zijn we omgevingsbewust, levensfasebewust en energiebewust tegelijkertijd en kunnen we op buurtniveau gerichter in gesprek met inwoners. En dit past weer uitstekend bij de bedoelingen van de Omgevingswet. Over de Omgevingswet gesproken. Het wordt tijd dat we aan de slag gaan. - Welnu, wat houdt ons tegen om – bij wijze van pilot - samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen te werken aan het omgevingsplan “Greenfield Putten-Zuid”? - Wat houdt ons tegen om medio 2020 een Fieldlab Putten-Zuid te organiseren. - Met andere woorden, zet gewoon 10 bouwketen met een goede internetverbinding op de vrachtwagenparkeerplaats en voer in een week tijd verschillende “challenges” uit die leiden tot noodzakelijke bouwstenen voor dit omgevingsplan.  

Nodig daarbij maatschappelijke stakeholders zoals de woningstichting, het Puttens Historisch Genootschap, de Stichting Natuur en Milieu Putten, de GGD, een supermarktondernemer, de bedrijvenkring, het Waterschap, de Participatieraad en niet te vergeten Puttense kinderen en jongeren uit, zodat hun belang aan de voorkant op creatieve wijze wordt behartigd. Na afloop van het Fieldlab Putten-Zuid presenteren de bouwkeetteams aan elkaar de behaalde resultaten en neemt de burgemeester - als voorzitter van raad en college – tot slot de oogst onder zijn arm mee voor verdere uitwerking. Dit is prakticipatie in z’n puurste vorm, waarbij ruimte wordt gegeven op basis van vertrouwen en waarbij inspraak achteraf daadwerkelijk verandert in meespraak vooraf.

Aankondigen van een motie!

Duurzaamheid & klimaat

Onlangs hebben we met elkaar gesproken over grootschalige duurzame energie opwekking. Vanuit verschillende fracties kwam toen ook het nadrukkelijke geluid dat het belangrijk is dat we beginnen met besparen. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft is het belangrijk dat we het een doen en het ander niet laten!!! Oftewel schakelen op het gebied van duurzame energie opwekking en tegelijkertijd besparen waar we kunnen. Een aantal jaren geleden hebben we de duurzaamheidslening in het leven geroepen. Inmiddels een succesnummer, echter …de laatste jaren blijkt de pot binnen 3 maanden leeg te zijn. Goede nieuws is het dat het een revolverend fonds is, dus het geld dat we uitgeven komt op enig moment weer terug. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft kijken we nog een keer heel kritisch naar de voorwaarden van deze lening, scherpen we aan waar nodig.

Wellicht is een doorlooptijd van 10 jaar voor zonnepanelen niet nodig, met het oog op terugverdientijd en kunnen we de lening ook beschikbaar stellen voor energie besparende maatregelen. En nog belangrijker, hogen we het bedrag in de pot op tot 1 miljoen. Als blijkt dat we dat als gemeente qua liquiditeit niet trekken, dan is het wellicht interessant om hier vreemd geld voor aan te trekken. We hebben immers tijdens de technische behandeling begrepen dat vreemd geld op dit moment zelfs lucratief is voor de gemeente.

Aankondigen van een amendement

Voorzitter, 100 overdag een rotmaategel, zoals onze minister president hem gisteren noemde, ja, met jaarlijks zo’n 40.000 snelwegkilometers baal ik daar ook best van. En tegelijkertijd…. Balen mag, klagen over dit punt zou voor mij ongepast zijn. Ik denk aan de boeren en de mensen uit de bouwsector, voor hen heeft de stikstof crisis echt impact. Een crisis die impact heeft op een belangrijk deel van onze samenleving. Een crisis waar we als gemeente niet direct invloed op uit kunnen oefenen. Maar… met 3 Natura2000 gebieden binnen onze gemeentegrenzen wel een dicht bij huis thema.

De impact die dit thema op onze samenleving heeft maakt ons als gemeente wel verantwoordelijk om waar mogelijk kort op de bal te spelen. De VNG heeft aangegeven een kopgroep van gemeenten te willen oprichten. LTO heeft aangegeven in gesprek te willen met een brede kopgroep. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft doet ons college haar best om zitting te nemen en te krijgen in deze kopgroep.

Aankondigen van een motie!

Voorzitter, ik heb vanavond geen aandacht besteed aan de OZB-verhoging. De gemeente Putten is financieel gezond en scoort goed als het gaat om gemeente met de laagste lasten. Voor de fractie van de ChristenUnie is het van belang dat we een goede en gezonde gemeente zijn en blijven! Dat we onze voorzieningen op peil houden en de lasten hiervoor met elkaar dragen. Ik heb vanavond ook niet gesproken over de sportsubsidies, eerder dit jaar heeft de fractie van de ChristenUnie bij monde van mw. Lubbertsen aangegeven dat ze verwacht dat het voorstel voor het nieuwe sportsubsidiebeleid evenwichtig is en in een eerlijke subsidieverdeling zal resulteren. Wij zien de voorstellen hiervoor met heel belangstelling tegemoet.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. We stellen vanavond een begroting vast, in een begroting gaat het om cijfers. Ik heb in mijn bijdrage proberen weer te geven wat voor de fractie van de ChristenUnie belangrijk is. En dan gaat het om de toekomst van ons dorp, onze jeugd, onze woonomgeving, maar ook ons klimaat. Als gemeentebestuur hebben we de verantwoordelijkheid voor het Putten van nu, maar ook voor het Putten van morgen. Ik hoop en bid dat we als college, ambtelijke organisatie en gemeenteraad vervult van Gods Heerlijkheid onder Zijn Zegen ons werk mogen doen tot Zijn Eer en daarmee de ware belangen van de gemeente Putten dienen. Dank u wel! -

Amendement Duurzaamheid

Motie omgevingswet

Motie stikstof

Labels
Verkiezingen

« Terug