Bijdrage raadsvergadering begroting 2022

Door Niels Kok op 20 november 2021 om 16:04

Bijdrage raadsvergadering begroting 2022

Voorzitter, we leven in een bijzondere tijd. 1,5 jaar geleden maakte wij kennis met het Corona virus. Door de pandemie leerde ik woorden kennen die ik tot voor 2 jaar geleden ook niet kenden. Een quarantaine plicht, een lockdown, thuis onderwijs en digitaal vergaderen. Onze samenleving veranderde in een samenleving die voor een groot deel op een digitaal manier plaats vond. Ook wij als raad hebben een periode digitaal vergaderd. Besluiten nemen gingen door. Maar elkaar in de ogen kijken is essentieel voor het debat en dat miste ik.

Gesproken wordt door sommigen over een ‘nieuw normaal’, maar dat gaat mij misschien toch te ver. Het is een tijdelijk abnormaal wat er nu gaande is in Nederland. Ik hoop en bid dat de coronapandemie beheersbaar wordt en dat  we elkaar weer vrij kunnen ontmoeten, spreken en een samenleving kunnen zijn. Een jaar geleden, voorzitter, had ik ook niet gedacht dat ik in deze positie zou staan voor mijn begrotingsraad. Ik ben dan ook dankbaar voor het werk wat ik samen met de fractie van de ChristenUnie in ons dorp mag doen. Bij de start van mijn politieke carrière zei iemand tegen mij: ‘Je gaat straks op een andere manier naar het dorp kijken’ Hij heeft gelijk gekregen. De begroting die voor ons ligt is daar een mooi voorbeeld van. Deze begroting moet dienstbaar zijn aan onze inwoners. In mijn politieke werk vind ik het fijn om mensen te ontmoeten en met hen het gesprek aan te gaan over wat mensen van de politieke besluiten vinden. Zijn zij tevreden met de besluiten of hebben zij zorgen rondom besluiten.

 

Ik wil u voorzitter meenemen in de gesprekken die ik in de afgelopen periode heb gehad. Daarnaast zal ik de begroting doorlopen langs de drie commissies zoals wij ze kennen.

 

SAMENLEVING

 

Ik sprak een moeder met een zoon. Haar zoon die een spierziekte heeft, maar samen met de medische specialisten en hulpverleners zoekt naar oplossingen om de beste zorg voor haar zoon te krijgen. De voortvarendheid waarmee zij dit aangingen sprak mij aan. Voortvarend is er ook gewerkt in de commissie samenleving en kennis opgedaan door de Q-rapportages. Door de afdeling is hard gewerkt om cijfers een verhaal te geven en inzichtelijk te maken welke ontwikkelingen er gaande zijn. Hiervoor een compliment voor de afdeling en de wethouder. De begroting samenleving laat voorzichtige positieve cijfers zien mede door de aanvullende rijksbijdrage. De bijdrage vanuit de reserve aan het sociaaldomein stopt. Een positieve ontwikkeling die ervoor zorgt dat Putten zelf met hulp van het rijk kan voorzien. Dat betekent ook dat wij onze inwoners zorg kunnen geven die zij nodig hebben. Laten we onze inwoners de zorg geven die zij nodig hebben.

 

Ik sprak een docent die leerlingen begeleid op een voorgezet onderwijs school. De problematiek op de scholen is groot. Deze docent, met hart voor haar leerlingen, begeleide ook leerlingen uit Putten. Ze vroeg of de jeugdconsulenten een bijdrage konden leveren aan scholen in het contact met de gemeente. Belangrijk was dat gevraagde hulp snel kon starten. De coronapandemie heeft ook op jongeren een grote weerslag. School is een samenleving in het klein. De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de besprekingen van de Q-rapportages meerdere keren aandacht hiervoor gevraagd.

Vraag aan de wethouder: welke mogelijkheden zijn er om jeugdconsulenten een constructieve bijdrage te laten leveren in de samenleving op bijvoorbeeld scholen.

In de afgelopen jaren is een start gemaakt met de toegang via de jeugdconsulenten. Deze ontwikkeling moet blijven doorgaan om ervoor te zorgen dat hulp laagdrempelig blijft en inwoners om hulpen kunnen vragen Vraag voor de wethouder: welke mogelijkheden ziet de wethouder in 2022 voor het uitbreiden van de  laagdrempelig zorg.

 

RUIMTE

 

Voorzitter, dan de omgeving waarin wij leven. De agrariërs staan onder druk, ook in ons dorp. De fractie van de ChristenUnie heeft altijd gepleit voor een goed evenwicht tussen ecologie en economie. Onze fractie is dan ook van mening dat we de agrariërs in het buitengebied zoveel mogelijk moeten steunen[HvE(1] . We vinden het als fractie erg belangrijk om mensen bewust te maken van hoe voedsel wordt geproduceerd.  Mooi dat daar in de begroting aandacht ervoor is.

 

Een andere zorg die leeft in onze samenleving is het woonvraagstuk. Op een verjaardag zat ik tussen twee mensen. De ene gaf aan waarom bouwen jullie nou daar woningen. De andere gaf aan waarom bouwen jullie geen woningen. De lastige spagaat die politiek soms met zich meebrengt. Daarin moeten we samen zoeken maar innovatieve woonvormen zoals ook genoemd in de woonvisie. Samen met omwonenden zoeken naar oplossingen. Omwonende op innovatieve wijze betrekken bij de ontwikkeling en hoe deze er uit zien. Dit helpt in het begrip opbrengen voor elkaar. Dan kunnen we als politiek ook een brug slaan tussen woningzoekenden en omwonden van nieuw te ontwikkelen plannen.

 

Voorzitter, een ander onderwerp wat de fractie van de ChristenUnie met de samenleving wil aanpakken is de omgevingswet. Een nieuwe wet die zowel op de fysieke omgeving als ook op aspecten van samenleving grote impact gaat hebben. We hebben er in de afgelopen periode al kennis mee gemaakt. Participatie speelt een belangrijk rol hierin. Als we een visie en omgevingsplan gaan maken voor Putten is het belangrijk dat een brede groep vanuit de samenleving zich heeft uitgesproken. Hierdoor kunnen we ook echt spreken van representatieve participatie. Deze participatie mag ook breed zijn laten we daarbij ook ondernemers uit Putten betrekken. Met hun visie voor ons dorp. In de afgelopen periode heeft de fractie van de ChristenUnie aandacht gevraagd voor jongerenparticipatie. Om daarop verder te gaan hebben we de volgende vraag voor de wethouder:  Op welke wijze kan het college jongeren actief betrekken bij de implementatie van de omgevingswet. Als suggestie geven we graag mee of we hier gebruik maken van de groep die zich eerder heeft uitgesproken in de lockdown periode.    

 

EBOR

 

In mijn eerste commissie EBOR werd het GVVP besproken. Een goede discussie waarin de commissie nadacht over de visie voor verkeer in Putten. De fractie van de ChristenUnie kwam met het plan om te kijken naar het afsluiten van de voorthuizerstraat en de harderwijkerstraat voor bestemmingsverkeer. In het nemen van verkeersbesluiten moeten we alleen de omwonende uitnodigen maar ook de gebruikers. Daarin moeten zorgvuldige afwegingen gemaakt worden.

 

Een ander groot thema in de commissie is Duurzaamheid. In het afgelopen jaar hebben we de pilot GEO gehad en geëvalueerd. Duurzaamheid is meer dan duurzaam opwekken, het gaat ook over minder en anders gebruiken. Geld kunnen we maar 1 keer gebruiken en energie ook. De fractie van de ChristenUnie heeft in het afgelopen jaar aandacht gevraagd voor de woonpas om eigenaars van huizen te stimuleren om hun huis te verduurzamen. Naast alle subsidie vormen die er zijn moeten we met elkaar blijven uitdagen in het maken van duurzame keuzes. Dat begint vroeg blijkt uit mijn laatste gesprek.

 

Mijn zoon kwam thuis met het verhaal dat hij in de leerlingenraad ging. Wat een goed initiatief. Mijn vraag voor hem: wat ga je als eerste doen? Er is maar 1 boom op het plein dat moeten er veel meer zijn en een moestuin leek hem wel heel gaaf. Het bewust zijn van het klimaat sprak hierin bij mij aan. Laten wij onze inwoners oproepen om ook op die manier naar de omgeving te kijken. Waar kan er een boom of een plant bij? Want ook het tegen gaan van klimaatverandering moeten we samendoen. Vraag aan de wethouder: is er in 2022 ook voldoende geld voor operatie Steenbreek, en het verder uitrollen daarvan.

 

Voorzitter, ik rond af. In de bijzondere periode waarin we ons bevinden zijn er mooie stappen gezet door het college. Onze wens is dat met deze begroting ook voor de komende jaren ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en zorg kunnen worden gerealiseerd.

Daarbij blijft het van groot belang om naar elkaar te blijven omzien, naar elkaar te luisteren en te zorgen voor elkaar. En daarin staat voor ons als fractie Fil. 2 vs 4 centraal: ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen maar ook die van de ander’

 

Ik wens medewerkers, college en raad Gods zegen toe op onze arbeid zoals deze ook in het voorwoord staat.

Deel dit bericht