Een digitale Begrotingsraad

Door Niels Kok op 20 november 2021 om 15:16

Een digitale Begrotingsraad

Voorzitter,

Na een digitale kadernota eerder dit jaar, op 25 juni, vanavond ook een digitale Begrotingsraad. We leven in een bijzondere tijd, we maken dingen mee die we nog niet eerder hebben meegemaakt..

En ondanks deze bijzondere tijd waarbij alles in het teken van corona lijkt te staan gaat er veel gewoon door, iedere dag komt de zon op en… iedere dag gaat de zon ook weer onder.

In de natuur gaat alles zijn gang, regen, wind en zonneschijn wisselen elkaar af en… af en toe zien we ook de regenboog.

De regenboog, voor velen een bijzonder natuurverschijnsel, maar tegelijkertijd zoveel meer, zoals onze plaatsgenoot Hans Maat, het zo mooi beschrijft in het lied ‘Ik zal er zijn’

Een boog in de wolken, als teken van trouw,

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet

Voorzitter, die zekerheid ‘Ik ben bij jou’ is voor de fractie van de ChristenUnie het uitgangspunt! Voor nu, maar ook voor de komende jaren, in een tijd van crisis, zo durf ik dit corona tijdperk toch wel te noemen, maar ook in goede tijden.

 Voorzitter en vanuit die zekerheid durven we vooruit te kijken en vanuit die zekerheid moeten we vooruitkijken en vanuit die zekerheid willen we vooruitkijken!

 En vanuit dat perspectief onderstreep ik namens de fractie van de ChristenUnie ook graag de slotwoorden van de aanbiedingsbrief. En namens die zelfde fractie spreek ik ook de wens uit dat de vaststelling van de meerjarenbegroting2021 – 2024 mag leiden tot behartiging van de belangen van onze gemeente en dat Gods zegen op onze arbeid mag rusten.

 Voorzitter, de begrotingsvergadering is één van de hoogtepunten van het politieke jaar, in Den Haag, maar ook in Putten. Voorzitter en voor u vanavond een bijzondere vergadering, het is namelijk uw 10e begrotingsvergadering hier in Putten, en ik wil vanaf deze plek graag gebruik maken van de gelegenheid om u daar van harte mee te feliciteren!

 En dan naar de inhoud.

 Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de fractie van de ChristenUnie voorgesteld het volgende statement als uitgangspunt te hanteren:

 Geen structurele budget uitbreiding als gevolg van nieuw beleid , tenzij het gaat over het sociaal domein, grote maatschappelijke gevolgen, onontkoombare wettelijke verplichtingen en/of gemaakte regionale afspraken

 Ik weet niet of dit statement het uitgangspunt is geweest voor het opstellen van de begroting. Wel spreek ik graag, namens de fractie van de ChristenUnie, dankbaarheid en waardering uit voor de begroting die voorligt.

 Tijdens de kadernota vergadering heb ik uitgebreid aandacht gevraagd voor de omgevingsvisie, in de raadsvergadering van mei j.l. hebben we via een motie  gevraagd onze jeugd actief te betrekken bij de inrichting van onze ‘nieuwe samenleving’. Vanavond wil ik deze beide zaken graag bij elkaar brengen. Onze buurgemeente Ermelo heeft het plan om inwoners, en dus ook  jongeren te betrekken bij de omgevingsvisie. Graag roep ik ons college op om eens  te bekijken hoe Ermelo dit denkt vorm te geven. Het is namelijk een gedachtegang die onze fractie een bijzonder interessante vind. De jeugd is onze toekomst, en als we over de omgevingsvisie spreken dan spreken we ook over de toekomstige (leef) inrichting van ons dorp, misschien kunnen we zelfs wel zeggen onze samenleving.

 In een meerjarenbegroting kijken we 4 jaar vooruit, ik heb bij de voorbereiding van mijn bijdrage ook eens 4 jaar teruggekeken, waar heb ik namens de fractie van de ChristenUnie in de achterliggende 4 jaar aandacht voor gevraagd.

 Voorzitter en dan begin ik met 2019, toen waren het de thema’s woningbouw, omgevingsvisie en duurzaamheid. Over duurzaamheid hebben we in de achterliggende tijd al genoeg gesproken, dat laat ik nu even voor wat het is. De omgevingsvisie heb ik reeds benoemd..  

 Woningbouw heeft een belangrijke plek in de voorliggende begroting en dat is goed, sterker, dat is nodig!!!  Graag roep ik nog een keer in herinnering dat ik vorig jaar aandacht hebt gevraagd voor de huurprijzen van huurwoningen in Rimpeler. Ik heb nog steeds mijn twijfel of we daar, ook als raad, met voldoende focus op onze eigen inwoners hebben gebouwd, laten we dat vooral als leerpunt meenemen voor verdere woningbouw ontwikkelingen waaronder ook Putten-Zuid.

 In 2018 ging het over de thema’s ‘Goed voor elkaar’, ‘Goed voor onze leefomgeving’ en ‘Goed met elkaar’.  Als we naar de (financiële) cijfers kijk durf ik nog steeds de conclusie te trekken dat we het goed voor elkaar hebben, dat stemt tot dankbaarheid!

 Als we kijken naar het thema ‘Goed met elkaar’ dan constateer ik dat we ook op dit vlak met de juiste zaken bezig zijn, ik noem dan o.a. ‘Aanpak eenzaamheid’, ‘Verdere doorontwikkeling Zorgplein binnen Stroud’, en de verdere ontwikkeling van een brede welzijnsorganisatie

 In 2017 heb ik vooral stilgestaan bij de faciliterende overheid. Het is goed om te zien dat er ook het komende jaar wederom wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de organisatie. De organisatie is er echter niet voor zich zelf maar voor de burgers. Op dit punt zou ik nog wel graag horen wat de burgers gaan merken van deze investeringen en dan doel ik met name op de investeringen rondom het wijkgericht werken en de arbeidsparticipatie.

 In 2016 heb ik met name stil gestaan bij het jeugdbeleid en heb ik met name de thema’s proactief en preventief onder de aandacht gebracht. Het stemt ons tot dankbaarheid dat er in 2021 verdere uitvoering wordt gegeven aan het thema ‘preventief jeugdbeleid’.  Ook zijn we blij met de stappen die gezet worden rondom ‘Grip op jeugd’

Voorzitter, ik kom tot een afronding, ik wens ons allen, u als college, ondersteunt door de ambtelijke organisatie, maar ook ons als gemeenteraad van Putten, Gods onmisbare Zegen bij al ons werk dat we voor onze mooie gemeente mogen doen.

 En zo daags na de dankdag voor Gewas en Arbeid sluit ik mijn bijdrage graag af met woorden van dankbaarheid.

Hierbij citeer ik graag woorden van de apostel Paulus die hij schreef in één van zijn brieven aan de gemeente van Tessalonica: 

 Weest altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt (1 Tes 5: 16-18)

Deel dit bericht