Begrotingsraad

Plus program (39).jpg
Door Niels Kok op 2 november 2023 om 19:54

Begrotingsraad

Betoog TeunJan van Ooijen

Voorzitter, een aantal weken geleden was de Ossenmarkt. Een van de evenementen waar wij als dorp trots op zijn. Een evenement waar herinneringen zijn geschreven en herinneringen ook voor anderen worden  gemaakt. Mijn kinderen geen Puttenaer kenden het niet, maar hebben in al die jaren de Ossenmarkt leren kennen als een dag vrij, een bezoek aan de kleedjesmarkt en de oude machines achter het gemeentehuis.

Helaas was ik die dag niet thuis maar aan het werk. Gelukkig kreeg ik de herinneringen die gemaakt werden later thuis te horen. Voor mij had de ossenmarkt ook een mindere herinnering. Na mijn werk fietste ik door het dorp onderweg naar huis. Zoals zo vaak na een evenement lag er hier een daar een hoopje afval en waren er bedrijven hun koopwaar aan het opruimen. Bij een van die hoopjes afval waren mensen aan het zoeken. Ik schrok, hier in Putten? Moeten daar mensen zoeken tussen afval? Een nare nasmaak voor een mooie evenement. Putten, ... een dorp waar voor iedereen het goed leven zou moeten zijn. 

Daarbij wil ik beginnen in de zorg voor onze naasten. De buren in je straat, je vrienden, je clubgenoten je familie. In de Puttenaer van vorige week scande ik zoals gewoonlijk de toegekende en aangevraagde vergunningen. Een aantal van deze waren een aanvraag voor een pre-mantelzorgwoning. Een van de mooiste voorbeelden van zorg die je aan de mensen in je directe omgeving kunnen geven. Als politiek moeten we hiervoor de juiste kaders scheppen zodat deze zorg zo laagdrempelig mogelijk ingezet kan worden. Een van de mooiste voorbeelden vind ik hiervan hoe mijn tante jaren lang eerst haar eigen moeder en haar tante in huis am. Als onderdeel van het gezin. Een vorm van zorg waar wij vaak te weinig aandacht voor hebben. Vanuit landelijke en lokale organisaties wordt er steeds meer aandacht besteed aan eenzaamheid. Ook lokaal ontvangen we signalen. Een van de problemen die ik ook genoemd heb in mijn kadernota bijdrage. Een treffend radiospotje hoorde ik pas.

De kern was een klein gebaar. Welk gebaar maken wij? In een artikel las ik pas over sociale armoede. Armoede voor mensen die niet mee kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt om zorg. De belangrijkste bijdrage kunnen wij daarin met elkaar leveren. Een ontwikkeling die in gang gezet is de Hervormingsagenda. Citaat uit de hervormingsagenda: Waar nu sprake is van een individuele focus (op het kind) moeten we de omslag maken naar een contextgerichte focus. De oplossing ligt in een goede pedagogische context. We hebben als raad een goede stap gezet door het aannemen van de motie rondom de pedagogische basis. Graag zouden we nog eens als commissie een debat met elkaar voeren over de verdere uitvoering van de Hervormingsagenda jeugd. Vraag voor de wethouder: Ziet de wethouder dit ook zo voor zich? 

Waar wij als gemeente wel een rol kunnen spelen is in wonen en zorg. Wat als de zorgen voor een mantelzorger teveel wordt of ondersteuning niet meer toereikend is. Belangrijk dat wij als gemeente er klaar voor zijn om deze zorg te ondersteunen. Door vooral naast de mantelzorger te gaan staan. Een mooi voorbeeld las ik van Putten voor elkaar. Mantelzorgers die elkaar ontmoeten en met elkaar gaan wandelen. Ik hoop van harte dat dit soort initiatieven de mantelzorgers ontlasten. Hoe fijn kan het zijn als iemand tegen je zegt: IK OOK.De begroting barst bijna uit elkaar van de ambities die wij hebben. Deze coalitie gaat van woorden naar daden. Het is mooi dat er op zoveel cruciale punten voor ons dorp besluiten worden genomen. Het bestemmingsplan Halvinkhuizen, eerste fase 310 woningen voor jong en oud, het besluit van de ontsluitingsweg, de erfgoedverordening, het renoveren van het centrum, de gemeentelijke organisatie, etc. Een oud raadslid van onze gemeente zei regelmatig. Je moet jezelf de vraag stellen:  “Wil je investeren in voorzieningen, ja of nee?”  Als we de zorg voor het dorp koppelen aan de zorg voor elkaar dan hebben wij voorzieningen nodig om onze jongeren een plek te geven. Om mantelzorg mogelijk te maken en te houden moeten afstanden overbrugbaar zijn. Investeren in voorzieningen; dat doet dit college!

Denk aan de Nieuwbouw van de Akker, Groevenbeek en de sporthallen;  daarin hebben wij zorg voor ons dorp. Investeringen moeten zich niet alleen richten op ons eigen dorp maar ook om de omgeving. In de afgelopen maanden heeft de provincie gewerkt aan het plan voor de Voorthuizerstraat. Belangrijk dat dit plan door gaat voor een veilige auto, maar zeker ook een veilige fietsroute tussen Voorthuizen en Putten. Belangrijk voor onze fractie dat we de provincie uitnodigen om snel hiermee aan de slag te gaan. Er ligt voor de reconstructie ook een duidelijke voorkeursvariant na een participatieproces waarin een aantal raadsleden ook een aandeel hebben gehad. Voorzitter naast een actieve lobby van het college richting de provincie en vanuit onze fractie richting onze eigen ChristenUnie fractie in de provinciale staten. Is het volgens ons ook belangrijk om vanuit de raad een signaal te geven richting de Gedeputeerde staten en de provinciale staten. Daarom dienen wij een motie in om namens de raad een brief te sturen naar de Gedeputeerde en de Provinciale staten met de oproep voor de reconstructie van de N303. Motie 1 Wie A zegt moet B zeggen (zie bijlage - aangenomen met stemmen van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, SGP en VVD)

Als laatste hebben wij zorg voor onze schepping. We hebben zorgen over de energietransitie die nodig is, maar ook van zoveel aspecten afhankelijk is. Deze zorg zit niet alleen in voorstellen over duurzaamheid maar juist in de combinatie van uitdagingen op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening en het sociaal domein. Wat mag het leven ons kosten?  We willen een bloeiende gemeenschap realiseren in ons dorp, waarin ieder leven gewenst en betekenisvol is. En daarom is zorg voor de schepping extra belangrijk.

Een probleem in het realiseren van doelen op duurzaamheid en woningbouw is netcongestie. Onlangs zijn we in een informatie avond in deze raadzaal bijgepraat over welke soorten congestie er zijn en voor welke uitdagingen we als regio, maar ook lokaal worden gesteld. Er zijn mogelijkheden om – ondanks de huidige problematiek – de kans op het realiseren van geplande woningbouw zo groot mogelijk te houden. Als voorbeeld werd Energie Neutraal Gebouw – bouwen genoemd. Maar mogelijk zijn er meer opties die kunnen bijdragen aan het duurzamer bouwen en geen verzwarend effect hebben op de huidige congestie. En voorzitter, vanuit de wens naar inzicht in deze mogelijkheden dienen wij graag de volgende motie in > Motie 2 van BENG naar ENG (zie bijlage - aangenomen met stemmen van ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen, SGP en VVD)

Voorzitter, ik kom bijna tot een afronding maar eerst nog een korte reactie op de begroting zoals deze nu voor ligt.In mijn betoog tijdens de kadernota heb ik het college gecomplimenteerd met de post om het ravijn jaar 2026 te dekken. Deze post was opgenomen om een eventuele min te laten vervallen. Maar door de motie - die is aangenomen op het VNG congres - is deze post komen te vervallen en is het ravijnjaar ook voor de gemeente Putten zichtbaar. Een kleine schok omdat ik voor het eerst sinds jaren een niet sluitende begroting zag. Een belangrijke toevoeging van deze begroting was de septembercirculaire die ons vorige week is toegestuurd. Daarin schrijft het college een pleister op de wonden. Ik hoop van harte dat een nieuw kabinet ons als gemeente serieus zal nemen en met alle taken die op ons afkomen ook een juiste financiering systematiek opneemt.

Wij als gemeente doen er toe.

Samen met onze inwoners dragen wij elke dag zorg om te leven in een dorp waar het goed leven moet zijn en dan hoop ik van harte dat deze begroting er een bijdrage aan levert dat niemand meer in het afval hoeft te zoeken na de Ossenmarkt.

Voorzitter ik rond af. Onlangs was ik bij een concert van een Amerikaanse artiest in Ahoy Rotterdam. Het laatste liedje wat gezongen werd was The blessing. Een vertaling van de priesterzegen uit Numeri 6. Ik bid dit het college toe. De Heere geve u zijn zegen en bescherming, de Here geven u zijn nabijheid en inzicht, de Here geve u zijn genade, laat de Heer zijn oog op u gericht houden en u vrede geven. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik Zelf zal hen zegenen.

Bijlagen